user pass

ما به ارزش کالای شما آگاهیم

اصطلاحات

 آ  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

 

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U   V    W    X    Y    Z


آ

اسناد حمل: بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه میتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

اینکوترمز: این کلمه از ترکیب سه کلمه انگلیسی International Commercial Terms به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده است و به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.این اصطلاحات برای تفکیک هزینه ها و مسئولیت های بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود. اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می دهد.مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز (Incoterms) معمولأ با ذکر مکانهای جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده است. اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده است:
 1.تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل    2.تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ    3.تحویل کالا در مقصد    4.تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ
ب

بارنامه: سندي است که حمل کننده یا نماینده وي پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالاي معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، قطار، کامیون، هواپیما و یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معینی می باشد. در اصطلاح بین المللی کشتیرانی بارنامه را (بیل آولیدینگ) و در جاده و هواپیما CMR و در راه آهن CIM می خوانند و بارنامه مدرکی است برای حمل یک واحد و یا یک پارتی کالا. نوع بارنامه با توجه به نوع وسیله مورد استفاده معین می شود. به عبارت دیگر، با توجه به این که کالاهای مختلف، با وسایل گوناگون حمل می شوند، از بارنامه های متفاوتی استفاده می شود.

انواع بارنامه ها:
بارنامه هوایی:  حمل با هواپیما (Airway Bill)
بارنامه دریایی:  حمل با کشتی
(Ocean/Marine Bill Of Lading) 
بارنامه راه آهن:  حمل با قطار (Railway Bill)
بارنامه حمل با کامیون:  (CMR/TRUCK Way Bill)
بارنامه سراسری: حمل با کامیون، قطار، کشتی  (Through Bill Of Lading)
بارنامه حمل مرکب فیا (Combined Transport Bill Of Lading)پتثجچح

حمل و نقل بین المللی کالا: جابجایی و حمل کالا از نقطه اي در داخل یک کشور به نقطه اي در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن.خد

دیسپاچ ( Dispatch ) : پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضاي موعد مقرر، معمولاً چون بر طبق شرایط کشتی های اجاره ای برای تخلیه و بارگیری حد نصابی خاص پیش بینی شده است لذا چنان چه بیشتر از میزان پیش بینی شده در قرارداد تخلیه و بارگیری انجام گیرد زمان تسریع به عنوان پاداش به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد و اصطلاحاً  Dispatch  نامیده می شود..ذرزژس

سورشارژ ( Surcharge ): اضافاتی که به کرایه تعلق می گیرد.ش

شرکت حمل و نقل بین المللی: یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت هاي فورواردي و کریري و یا تواماً تشکیل شده است.
صضطظعغف

فعالیت فورواردی: فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهاي منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نمامیده می شود.
وظایف فورواردر:
1. صدور پروفرمای حمل     2. انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا     3. صدور بارنامه     4. جمع آوری (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)     5. انبارداری بار (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)     6. بسته بندی بار (بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)     7. بیمه باربری (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)     8. انجام تشریفات گمرکی در مبدا و برحسب کار     9. انعقاد قرارداد با موسسات مختلف حمل کننده و اخذ راه نامه یا بارنامه دریایی، زمینی، هوایی     10. کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارایه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا برحسب قرارداد منعقده بین صاحب     کالا و شرکت حمل و نقل     11. تحویل کالا به گمرک مقصد در حمل و نقل زمینی و امضا صورت مجالس کسر و اضافه تخلیه     12. اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب دیدگی کالا و دست خوردگی و ترخیصیه از نماینده خط حمل دریایی وهوایی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسوولیت ها     13. انجام تسویه حساب با طرف هاي زیربط     14. اعلام ورود کالا به صاحب کالا.قک

کابوتاژ: حمل کالا از یک بندر کشور به بندر کشور دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر که از راه کشور همجوار صورت گیرد و برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه گمرکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز و دیگری هنگام ورود به گمرک یا مرز دیگر تنظیم می شود.

کریر: تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.گلمنوهی

 


ABC

CFR: Cost, Insurance and Freight.

ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد که کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. هزینه حمل و بیمه و عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌ است.

CMR: Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road.

حمل بین المللی کالا از طریق جاده و با وسیله نقلیه زمینی است و باید محل دریافت و تحویل کالا در دو کشور مختلف باشد و حداقل یکی از طرفین عضو کنوانسیون باشد که در ۱۹ مه سال ۱۹۵۶ مطابق با ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۵ پنج کشور اروپایی یعنی هلند، انگلیس، فرانسه و احتمالاً بلژیک و سوئیس به منظور یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا به خصوص اسناد مورد استفاده برای حمل بین‌المللی و مسئولیت حمل کننده و تنظیم روابط وی با فرستنده و گیرنده کالا در ژنو گرد آمده و مقرراتی را مشتمل بر یک مقدمه و ۵۱ ماده تحت عنوان «کنوانسیون قرارداد حمل بین‌المللی جاده‌ای کالا» (سی ام آر) تهیه و به امضا رساندند.

CPT: Carriage Paid To.

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود که ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه می یابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP: Carriage and Insurance Paid to.

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد که ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می رساند خاتمه می یابد. هزینه بیمه و حمل و عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.D

DAF: Delivery At Frontier.

تحویل در مرز ( مرز تعیین شده ).

DES: Delivered Ex Ship.

تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد ).

DEQ: Delivered Ex Quay.

تحویل در اسکله ( در مقصد ).

DDU: Delivered Duty Unpaid.

تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

DDP: Delivered Duty Paid.

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

 

E

EXW: Ex Works.

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل کار ).

 


F

FAS: Free Alongside Ship.

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FCA: Free Carrier.

تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون ، ریل و هواپیما ) با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).

FOB: Free On Board.

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.GHIJkLMNOPQRSTUVWXYZ 

*سپیدبال می تواند محمولات شما را بدون داشتن هیچگونه محدودیت وزنی ، از هر نقطه ای از جهان به مقصد ایران حمل نماید.

فرم واردات ...

 

 ----------------------------

* ساعات کاری دفتر مرکزی – احمدآباد، بدون وقفه از 8:00 صبح تا 9:00 شب می باشد. با تغییر ساعات اداری در دفتر مرکزی، بهره مندی از خدمات سپیدبال برای تعداد بیشتری از مخاطبین بخصوص آنها که با اشتغال در شیفتهای مختلف کاری با محدودیت زمانی مواجه بودند، فراهم شده است.

 


چنانچه تمایل دارید خبرنامه های سپیدبال را بطور مستمر دریافت نمایید، می توانید با اعلام آن از طریق ایمیل و یا به شماره اس ام اس 200097195 ،به مشترکین افتخاری ما بپیوندید.

--------------------------------------------------------------------- Copyright © 1991-2016 Sepidbal Inc. All rights reserved. ---------------------------------------------------------------------